مدیر گروه عمران

مدیر گروه عمران


 

 
 
 
    استادیار
 
 
 
   اتاق: راهروی گروه مهندسی عمران داخلی ۴۰۲

   پست الکترونیکی afeghbal@razi.ac.ir