لیست شماره تلفن های جدید حوزه ی ریاست دانشکده ی فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر

لیست شماره تلفن های جدید حوزه ی ریاست دانشکده ی فنی و مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر


 

 

 

جهت دانلود pdf شماره تلفنهای فوق کلیک کنید