فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی


 

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

 

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 JCR ۲۰۱۷

 JCR ۲۰۱۶

 jcr-aif-mif-۲۰۱۶

JCR ۲۰۱۵

 JCR ۲۰۱۴

 JCR ۲۰۱۳

 JCR ۲۰۱۲

 JCR ۲۰۱۱

 JCR ۲۰۱۰

scopus ۲۰۱۶

بلک لیست اسفند ۹۶

گزارش استنادی نشریات

title_list SCOPUS ۲۰۱۵

 نشریات معتبر وزارت بهداشت_ ۲۴/۰۹/۲۰۱۷

نشریات معتبر وزارت بهداشت_۲۰۱۷-۰۶-۲۱

 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۷ 
 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر ۹۷