شرح وظایف واحد حسابداری

شرح وظایف واحد حسابداری


 

 انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوط 

 هزینه نمودن بودجه دانشگاه ، باتوجه به اولویت بندی و سیاست گزاری مالی دانشگاه در قالب قوانین و مقررات مالی

 تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

 نظارت برمصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه  

 نظارت اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی