نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاونت پژوهشی

شرح وظایف معاونت پژوهشی


 

 پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی

 بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی

 تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

 هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه

 سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده