شرح وظایف امور عمومی

شرح وظایف امور عمومی


 

 انجام وظایف محوله از طرف مدیریت دانشکده

 تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

 تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

 سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

 پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

 پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

 تایید مرخصی ومأموریت کارکنان مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

  نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده های فنی مهندسی

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهای آموزشی جلسات، همایش ها و..

 نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها

 درخواست تجهیزات و امکانات آموزشی وپژوهشی مورد نیاز و مصرفی در دانشکده

 هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل هاو پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه                 

 نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده های مجموعه فنی مهندسی