سوابق تحصیلی و اجرایی مدیر گروه مهندسی مکانیک

سوابق تحصیلی و اجرایی مدیر گروه مهندسی مکانیک


سابقه تحصیلی:

 کارشناسی، صنعتی امیرکبیر، 1383-1387

 کارشناسی ارشد، صنعتی شریف، 1388-1390

 دکتری، صنعتی امیرکبیر، 1390-1395

سابقه اجرایی:

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی از 1399/11/14