سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


 

مدارک تحصیلی:

 کارشناسی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار– دانشگاه تهران 1380    

 کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر -  دانشگاه صنعتی شریف - 1382

 دکتری: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر – دانشگاه تهران 1394

B.Sc. in Computer Engineering-Hardware, 2001. 

M.Sc. in Computer Engineering-Computer Architecture, 2003.

Ph.D. in Computer Engineering-Computer Architecture, 2015.

 

رتبه علمی:

 استادیار  Assistant Professor

 

سابقه اجرایی:

 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از تیرماه 1399 تا کنون  Head of Computer Engineering Department, 2020