سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی عمران

سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی عمران


 

 سوابق تحصیلی 

 دکتری مهندسی عمران- آب، دانشگاه تربیت مدرس ، 1387
 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس ، 1380
 کارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه رازی، 1376
 
 سوابق اجرایی
 
 مدیر گروه مهندسی عمران، از 1397 تاکنون