سوابق اجرایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سوابق اجرایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی  و هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه رازی

 عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی مهندسی برق

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی     (۱۳۹۵ تاکنون)

 عضو کمیته شورای چاپ و نشر دانشگاه رازی                                       ( از ۱۳۹۷ تاکنون)

 مدیر گروه مهندسی برق                                                                   (۱۳۹۲الی ۱۳۹۴)