ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


   دکتر محسن حیاتی  

                                                                                 

      

 

                         رشته و مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی الکترونیک                         

             مرتبه علمی: استاد              

            عضو هیات علمی گروه مهندسی برق                

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir       

                       تلفن : 34343193-083                   
فکس : 34343194-083