رئیس اداره پژوهش

رئیس اداره پژوهش


 

مژگان صدیقی

 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 34343196-083

ایمیل: mojgansedighi13@gmail.com