دومین دوره ی مسابقات فتح پرچم

دومین دوره ی مسابقات فتح پرچم


 

 

مسابقه فتح پرچم در دوبخش صنعتی وغیرصنعتی در روزهای چهارشنبه

وپنج شنبه مورخ 11و12 اردیبهشت ماه 98 از ساعت  8 صبح تا 18 عصر

به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای برتر با همکاری مرکز آپا در

محل دانشکده برق و کامپیوتر برگزار میگردد.