جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه

جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه


 

روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 ساعت 8:30 صبح جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه برگزار گردید .

در ابتدای جلسه  آقای دکتر محسن حیاتی ریاست دانشکده فنی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در خصوص برنامه های پیش بینی شده و عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی  دانشکده فنی مهندسی نکاتی را مطرح نمودند.

 

 

در ادامه آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده مدیرکل طرح وبرنامه دانشگاه رازی در خصوص چشم انداز دانشگاه رازی و برنامه عملیاتی با توجه به گزارش تهیه شده و درصد تعیین شده گروه های آموزشی به صورت مجزا ، به تفضیل مطالبی را عنوان نمودند . در این راستا مقرر گردید با توجه به پتانسیل موجود دردانشکده ، مدیران محترم گروه های آموزشی موارد مطرح شده را در جلسات شورای گروه مورد بحث و بررسی قرارداده و با ایجاد انگیزه در جهت تحقق اهداف دانشگاه رازی فعالیت نمایند.

در خاتمه اعضای شورای دانشکده فنی مهندسی پیشنهادات و نقطه نظرات خود را  در این خصوص  مطرح نمودند.