جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید 1396

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید 1396