جزوات و دروس اساتید مدعو مهندسی شیمی

جزوات و دروس اساتید مدعو مهندسی شیمی


 

  دانلود دروس و جزوات اساتید مدعو و کارشناسان گروه

 

  نام استاد / کارشناس

 دانلود جزوات و دروس  توضیحات

  مهندس وحید زرعی

   درس نقشه کشی صنعتی سری اول  

 مهندس وحید زرعی

  درس نقشه کشی صنعتی سری دوم  

 مهندس وحید زرعی

درس مثال مجهولیابی  

 مهندس وحید زرعی

مثال رسم ایزومتریک  

 مهندس وحید زرعی

تکلیف 2  

 مهندس وحید زرعی

تکلیف 3  

 مهندس وحید زرعی

بخش چهارم  

 مهندس وحید زرعی

انواع صفحه