جزوات اساتید مدعو گروه عمران

جزوات اساتید مدعو گروه عمران


 

نام درس

نام استاد

لینک دانلود محتوای درس

تعداد جلسات

توضیحات

نقشه برداری و عملیات مهندسی

مهندس سیاه کمری

دانلود طرح درس