برنامه کلاس مجازی درس نقشه کشی مهندسی (مهندس سیاه کمری)

برنامه کلاس مجازی درس نقشه کشی مهندسی (مهندس سیاه کمری)


 

برنامه کلاس مجازی درس نقشه کشی مهندسی (مهندس سیاه کمری)

 

روز

ساعت  کد درس

شنبه ( گروه 01)

 16:30 تا 17:30  141201401

دوشنبه ( گروه 02)

 17:45 تا 18:45  141201402