برنامه و نحوه ورود به کارگاه مجازی فنی و حرفه ای تابستان 1400

برنامه و نحوه ورود به کارگاه مجازی فنی و حرفه ای تابستان 1400


 

 برنامه و نحوه ورود به کارگاه مجازی فنی و حرفه ای تابستان 1400

 

10.30-13.30

8.30-10.30

 

جوشکاری (استاد هدایتی)

نساجی (26 نفر)

مواد (7 نفر)

بیوسیستم (19 نفر)

جوشکاری (استاد هدایتی)

نساجی (26 نفر)

مواد (7 نفر)

بیوسیستم (19 نفر)

شنبه 1400/6/20

تا

4 شنبه 1400/6/24

جوشکاری (استاد امانی)

شیمی (49 نفر)

جوشکاری (استاد امانی)

شیمی (49 نفر)

ماشین ابزار (استاد بزرگی)

فیزیک (25 نفر)

ماشین ابزار (استاد بزرگی)

فیزیک (25 نفر)

الکتروتکنیک (استاد خدامرادی)

فیزیک (25 نفر)

الکتروتکنیک (استاد خدامرادی)

فیزیک (25 نفر)

 

آدرس لینک: http://itckermanshah.ir/

گام اول: انتخاب مرکز شماره یک

گام دوم: انتخاب اسم مربی

گام سوم: انتخاب گزینه مهمان

گام چهارم: وارد کردن نام و نام خانوادگی به طور دقیق

 

دریافت فایل pdf