بررسی فنی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات پست های 230 و 63 کیلو ولت شهرستان سرپلذهاب

بررسی فنی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات پست های 230 و 63 کیلو ولت شهرستان سرپلذهاب


جهت دانلود طرح روی عکس کلیک کنید