اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی

اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی


اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

اولین نمایشگاه دستاوردهای گروه مواد ومتالورژی در روز یک شنبه مورخ 1398/03/05ساعت 9:30 در محل دانشکده فنی ومهندسی با حضور ریاست و معاونین دانشکده فنی مهندسی اساتید ودانشجویان مواد و متالورژی افتتاح گردید.

در ابتدا آقای دکتر محسن حیاتی ریاست دانشکده فنی مهندسی درخصوص حمایت از انجمن های علمی دانشجویی مطالبی مطرح نمودند و انجمن های علمی را به عنوان نیروهای محرکه  در جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان با هدف یادگیری مهارتهای تخصصی و انجام کار گروهی جهت آشنایی با صنعت، ساخت ، تولید، درآمدزایی و اشتغالزایی عنوان نمودند. در این راستا اساتید و دانشجویان گروه مواد ومتالورژی  نکات لازم را در زمینه معرفی دستاوردها بیان نمودند.