اولین جلسه مجازی کمیته منتخب بررسی پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری سال 99

اولین جلسه مجازی کمیته منتخب بررسی پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری سال 99


 

اولین جلسه مجازی کمیته منتخب بررسی پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری در سال 99 در محل سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با حضور داوران خارجی به صورت ویدئو کنفرانس در روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 رأس ساعت 8 صبح برگزار گردید.