انتخاب شایسته وافتخارآفرین آقای پروفسورمسعود رحیمی وآقای پروفسور سیاوش مدائنی

انتخاب شایسته وافتخارآفرین آقای پروفسورمسعود رحیمی وآقای پروفسور سیاوش مدائنی


 

 

 

انتخاب شایسته وافتخارآفرین آقای پروفسورمسعود رحیمی وآقای پروفسور سیاوش مدائنی

رادرجمع یک درصد دانشمندان برتر جهان اسلام درسال 1397 تبریک عرض نموده واز

ایزد منان توفیقات روزافزون نامبردگان رادرتمام عرصه های زندگی خواستاریم.