نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان برق

اعضای هیئت علمی و کارشناسان برق


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

1

آرش احمدی

الکترونیک

دانشیار

 

2

ابوالفضل فیروزه

الکترونیک

مربی

 

3

حمدی عبدی

قدرت

دانشیار

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

4

رضا کیهانی

قدرت

استادیار

 

5

سید وهاب الدین مکی

مخابرات - میدان

استادیار

 

6

غلامحسین شیسی

قدرت

استادیار

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

7

غلامرضا کریمی

الکترونیک

دانشیار

مدیر گروه مهندسی برق

8

قاسم عازمی

مخابرات سیستم

دانشیار

 

9

محسن حیاتی

الکترونیک

استاد

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

10

محمد مهدی کار خانه چی

الکترونیک

استادیار

به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند

11

مزدک راد ملکشاهی

الکترونیک

استادیار

 

12

محمد سجاد بیاتی

مخابرات - میدان

استادیار

 

13

محمد مرادی

قدرت

استادیار

 

14

شهرام کریمی

قدرت

استادیار

 

15

حسن مرادی چشمه بیگی

قدرت

استادیار

 

16

ثمین روانشادی

مهندسی پزشکی

استادیار

 

17

پگاه زرجام

مهندسی پزشکی

دانشیار

 

18

 سمیه بهرامی

الکترونیک استادیار  

19

صبا خسروی الکترونیک استادیار