اطلاعیه در خصوص دانشجویان متقاضی پژوهشگر برتر در سال 1399

اطلاعیه در خصوص دانشجویان متقاضی پژوهشگر برتر در سال 1399


 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی متقاضی پژوهشگر برتر سال 1399 می رساند که نسبت به تکمیل و ارسال کلیه مستندات مورد نیاز به گروه آموزشی مربوطه تا تاریخ 30/ 07/ 1399 اقدام نمایند .

قابل ذکر است که  فایل کلیه مستندات شامل  تمام صفحات مقالات ، تاییدیه if ، فرم خود اظهاری ویژه مقالات و طرح های پژوهشی ، گواهی خاتمه طرح ، گزارش نهایی طرح در قالب cd یا dvd ارسال گردد .

 

فایل ها و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:

 

 

شیوه نامه پژوهشگر برتر

 

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر

 

 

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر