اطلاعیه در خصوص انتقال حوزه ی ریاست دانشکده فنی و مهندسی

اطلاعیه در خصوص انتقال حوزه ی ریاست دانشکده فنی و مهندسی