اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی

اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی


 

 

اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی

 

بدینوسیله تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی را از نیم سال اول سال تحصیلی 400 -1399 در گروه آموزشی مهندسی معماری دانشکده فنی مهندسی به اطلاع تمامی اعضای محترم جامعه دانشگاهی دانشگاه رازی  می رسانیم و تبریک عرض می نماییم.