اجرای برنامه روزانه ضد عفونی فضاهای دانشکده فنی مهندسی

اجرای برنامه روزانه ضد عفونی فضاهای دانشکده فنی مهندسی


 

اجرای برنامه روزانه ضد عفونی فضاهای دانشکده فنی مهندسی

 

 

در راستای کاهش خطرات ابتلا به ویروس کرونا ، برنامه ضدعفونی فضاهای مجموعه ساختمان های دانشکده فنی مهندسی شامل دانشکده برق و کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی قدیم ، دانشکده نفت و پتروشیمی و دانشکده هنر و معماری  با مدیریت امور اداری دانشکده از تاریخ 30 / 01/ 1399 آغاز و تا پایان رفع خطر گسترش بیماری بطور منظم ادامه خواهد یافت.