مصاحبه دکتری گروه مهندسی عمران

 

مصاحبه دکتری گروه مهندسی عمران

 

 

لینک ورود به مصاحبه

(جهت ورود به مصاحبه روی نام گرایش کلیک کنید)

 

    فایلهای برنامه زمانی مصاحبه های دکتری

 

 

آب و سازه های هیدرولیکی

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

 

 

 سازه ها

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش  سازه ها سری اول

برنامه زمانی مصاحبه گرایش سازه ها سری دوم

 

 

ژئوتکنیک

 

 

برنامه زمانی مصاحبه گرایش  ژئوتکنیک