گزارش وضعیت تشکیل کلاس،دانلود جزوات و دروس کارشناسان و اساتید مدعو گروه مهندسی برق

 

 
نام درس

نام استاد

کانال ارتباطی / لینک دانلود محتوای درس

تعداد جلسات

توضیحات

کنترل صنعتی

مهندس شبنم خسروی

دانلود طرح درس 3  
اقتصاد مهندسی  آقای نریمان محمدی دانلود طرح درس 3 بخش اول- فصل اول
سیستمهای دیجیتال 1  دکترمریم شهبازی تبار دانلود طرح درس 3 هفته اول
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مهندس محمد حسن آقابابایی دانلود طرح درس 3  
تولید انرژی الکتریکی دکتر مهرداد پاک نژاد پورتال 4  
تاسیسات الکتریکی  دکترمختار یعقوبی دانلود طرح درس    
الکترونیک قدرت 2   دکترمختار یعقوبی دانلود طرح درس    
مدارهای الکتریکی 2  دکترمختار یعقوبی دانلود طرح درس    
سیستمهای دیجیتال 1  دکترمریم شهبازی تبار دانلود طرح درس   هفته دوم
نقشه کشی مهندسی مهندس هاشم سیاه کمری دانلود طرح درس