آدرس و موقعیت مکانی دانشکده برق و کامپیوتر

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده نفت و پتروشیمی

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده فنی مهندسی

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده هنر و معماری