اعضای هیات علمی

فرزاد ویسی

فرزاد ویسی

فرزاد ویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:30 - 19:00) ترم دوم 1395
لایه مرزی 1418343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1