اعضای هیات علمی

سیدوهاب الدین مکی

سیدوهاب الدین مکی

سیدوهاب الدین مکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
الکترومغناطیس پیشرفته 1412636 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آنتن1 1412624 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آنتن 2 1412523 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه