اعضای هیات علمی

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

Dr. Shahram Sharifnia

Associate Professor
Chemical Engineering Dept.
Faculty of Engineering
Razi University, Kermanshah, Iran

Address: Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah 67149-67346, Iran

Tel: :+98(83) 34274530
Fax: +98(83) 34274542
Email: sharif@razi.ac.ir, ssharif_99@yahoo.com

Update: Oct. 2017

 

 


Education:

 • PhD (2005) University of Tehran, Tehran, Iran. PhD thesis title “Enhancement of distillate selectivity in Fischer-Tropsch synthesis on a cobalt catalyst by hydrogen distribution along a fixed-bed reactor”.
 • M.S (1994) Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. M.S thesis title "Modeling and Simulation of TLX Heat exchanger in Arak Petrochemical Company".
 • B.Sc (1991), Shiraz University, Shiraz, Iran, Project Title “Study of Hydrocarbons Phase Equilibrium Using SRK EOS”.

Academic Exprience:

 • Associate Professor: Department of Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 2011-present.
 • Assistant Professor: Department of Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 2006-2011.
 • Visiting scholar in chemical and materials engineering department, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, September. 2004- June 2005.
 • Lecturer: Department of Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 1994-1998.

Research experiences:

 • Modeling and Design of Falling Film Evaporators.
 • Catalytic Reactions
 • Photocatalytic Reactions
 • GTL Process

Teaching experinces:

 • Applied Mathematics for Chemical Engineering (Under Graduate).
 • Chemical Engineering Reactor Design (Under Graduate & Graduate Course).
 • Heterogeneous Catalysts and Application (Graduate Course).
 • Advanced Heat Transfer (Graduate Course).
 • Thermodynamic II (Under Graduate).
 • Design of Specific Reactors (Graduate Course).
 • Unit Operation I (Under Graduate).
 • Unit Operation II (Under Graduate).

Scientific positions:

 • Member of Iranian institute of chemical engineering

Area of Interests:

Catalytic Reaction Engineering:

 • Improve of performance catalysts, especially in GTL processes (e.g. Syngas, Fischer-Tropsch Synthesis, DME, LAB…)
 • Photocatalytic reactions.
 • Wastewater Treatment

Postgraduate students

·R. Farvardin, “Study of magnetic field effects on performance of catalytic partial oxidation of methane in a fixed bed reactor”.

·S. Kamalifar, “Study of metal supported Ni catalyst performance in catalytic partial oxidation of methane”.

·N. Keshavarz, “Optimization of phototcatalytic reaction with TiO2 on perlite as a support to decomposition of aromatic component in industrial wastewater”.

 • L. Zarrin, “Study of photocatalytic reaction mechanism in degradation of aromatic component in industrial wastewater”.
 • Z. Karami, “The investigation of magnetic field effect on performance of Iron promoted partial oxidation of methane catalyst“
 • R. Sabori, “Effects of nano-size TiO2 particles on performance of prepared catalyst by thermal spray method”
 • M. Torabi Marejin, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases (CO2 and CH4) to high value products over TiO2 nano particles/Mesh catalyst”
 • M. Gohari, “Improvement of the performance of Saccharomyces biomass in biosorption of heavy metals”
 • N. Yazdanpour, “Investigation of TiO2 photocatalyst performance by dye sentezatization materials”
 • O. Bakhshizadeh, “Efficient degradation of ammonia in aqueous solution by ZnO/LECA photocatalyst under UV irradiation”
 • P. Gheysari, “Optimization adsorption process of hepatitis B surface antigen whit using of mineral adsorbents”
 • M. Zendehzaban, “Photocatalytic Degradation of Ammonia by LECA-coating of TiO2 Nanoparticles”
 • A. Ramezani, “Improvement of CO2 greenhouse gas decomposition on TiO2 photocatalyst using N-doping method”
 • H. Jadidi, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases by TiO2
 • A. Kamarkhani, “Photocatalytic degradation of ammonia by nitrogen doped TiO2 under visible light”
 • Y. Shavisi, “Photocatalytic reducation of greenhouse gases (CO2 and CH4) to high value products over CuO/TiO2
 • S. Z. Tabatabaei-nejad, “Simulation catalyst reforming unit of Kermanshah refinery in cyclic regeneration conditions with economic calculation”
 • M. Tajmehr, “Enhanced direct photoreduction CO2 with H2O by doped CuO on nano particleTiO2
 • A. Yasemi, “Photocatalytic degradation of the insecticide acetamiprid using immobilized nanoparticles of Titania on Leca (Leca/TiO₂)”
 • A. Rezaei, “Effect of magnetic field on performance of Co/Al2O3 catalyst in partial oxidation of methane to syngas”
 • K. Pourreza, “Modification and performance improvement of Zeolite adsorbents in dehydration of ethanol”
 •  G. Mahmodi, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases by ZnO”
 • A. Moradi, “Photocatalytic decolorization of Reactive Yellow 84 from aqueous solutions using ZnO nanoparticles supported on mineral LECA”
 • P. Khalvandi, “Effect of nickel concentration on the performance of syngas production catalysts prepared by wire spray method”
 • M. Solymani, “Investigation of the performance of syngas production catalysts prepared in different atmospheric environments”
 • A. Arefi, “Synthesis of NaA type zeolite for separation of CO2 from CH4 in adsorption processes”      
 • M. Alord, “Photocatalytic Degradation of Aliphatic Hydrocarbons with N-TiO2 in Gas Phase”
 • H. Moradi, “Study of Performance of immobilized ZnO photocatalyst on mineral supported LECA in removal of dyes”
 • S. Fathi, “Study of ammonium adsorption from wastewater by natural and acid-treated LECA particles”
 • Z. Rostaie, “Preparation of zinc oxide nanoparticles and their photocatalytic performance in conversion of greenhouse gases”
 • R. Mohammadi, “Photocatalytic degradation of ammonia in aqueous solutions by immobilized TiO2-ZnO particles on mineral support”
 • T. Aeini, “Investigation of TiO2 nano particle performance in photocatalytic conversion of greenhouse gases by using  co-doped metals”
 • E. Rohi, “Investigation of photocatalytic performance of Ag/TiO2 in removal of greenhouse gases”
 • M. Akbari, “Investigation of photocatalytic performance of ZnO-Fe2O3-graphene composite in conversion of CO2 in the presence of alcohol reductant”
 • Y. Shaveisi, “Application of Photocatalytic Process in Treatment of Petrochemical Wastewaters”

 

Publications and presentations:

Articles:

 • N. Tafreshi, S. Sharifnia, S. Moradi Dehaghi, “Box-Behnken experimental desighn for optimization ammonia photocatalytic degradation by ZnO/Oak charcoal composite”, Process Safety and Environmental Protection 106 (2017) 203-210.
 • R. Neishabori Salehi, F. Rahimpour, S. Sharifnia, “Adsorption of carbon dioxide, nitrogen and methane on modified titanosilicate type molecular sieves”, Journal of Natural Gas Science and Engineering 46 (2017) 730-737.
 • R. Akbari Sene, G.R. Moradi, S. Sharifnia, “Sono-dispersion of TiO2 nanoparticles over clinoptilolite used in photocatalytic hydrogen production: Effect of ultrasound irradiation during conventional synthesis methods”, Ultrasonics Sonochemistry 37 (2017) 490-501.
 • Y. Shavisi, S. Sharifnia, “Deriving Ag3PO4CaO composite as a stable and solar light photocatalyst for efficient ammonia degradation from wastewater”, Accepted in Journal of Energy Chemistry (2017).
 • A. Rostami, S. Sharifnia, “Fabrication of robust and durable superhydrophobic fiberglass fabrics for oil-water separation based on self-assembly of novel N-TESPO and N-TESPS reagents”, Journal of Materials Chemistry A 5(2) (2017) 680-688.
 • M. Akbari, S. Sharifnia, “Synthesis of ZnS/ZnO nanocomposite through solution combustion method for high rate photocatalytic conversion of CO2 and CH4”, Materials Letters 194 (2017) 110-113.
 • E. Karamian, S. Sharifnia, “on the general mechanism of photocatalytic reduction of CO2”, Journal of CO2 Utilization 16 (2016) 194-203.
 • N. Sadeghi, S. Sharifnia, M. Sheikh Arabi, “A porphyrin based metal organic framework for high rate photoreduction of CO2 to CH4 in gas phase” Journal of CO2 Utilization 16 (2016) 450-457.
 • Y. Shavisi, S. Sharifnia, Z. Mohamadi, Solar-light-harvesting degradation of aqueous ammonia by CuO/ZnO immobilized on pottery plate: Linear kinetic modeling for adsorption and photocatalysis process”, Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2016) 2736-2744.
 • A. Arefi pour, S. Sharifnia, R. Neishabori Salehi, M. Ghodrati, “Adsorption separation of CO2/CH4 on the synthesized NaA zeolite shaped with montmorillonite clay in natural gas purification process”, Journal of Natural Gas Science and Engineering 36 (2016) 630-643.
 • Z. Mohammadi, S. Sharifnia, Y. Shavisi, “Photocatalytic degradation of aqueous ammonia by using TiO2-ZnO/LECA hybrid photocatalyst”, Materials Chemistry and Physics 184 (2016) 110-117.
 • S. Sharifnia, M.A Khadivi, T. Shojaeimehr, Y Shavisi, “Characterization, isotherm and kinetic studies for ammonium ion adsorption by light expanded clay aggregate (LECA)”, Journal of Saudi Chemical Society 20 (2016) S342-S351.
  • A. Arefi pour, S. Sharifnia, R. Neishabori Salehi, M. Ghodrati, “Performance evaluation of clinoptilolite and 13X zeolites in CO2 separation from CO2/CH4 mixture”, Journal of Natural Gas Science and Engineering 26 (2015) 1246-1253.
 • H. Moradi, S. Sharifnia, F. Rahimpour, “Photocatalytic decolorization of reactive Yellow 84 from aqueous solutions using ZnO nanoparticles supported on mineral LECA”, Material Chemistry and Physics 158 (2015) 38-44.
 • S. Sharifnia, Z. Karami, “A novel catalyst preparation technique to improve performance of Ni/γ-Al2O3 catalysts in partial oxidation of methane”, International Journal of Chemical Reactor Engineering”, 13 (2015) 1-7.
 • P. Ghaisari, S. N .Hosseini, S. Sharifnia, M. Khatami, “Parameters optimization of recombinant hepatitis B antigen adsorption-desorption in purification process on three different kinds of diatomaceous earth matrix”, Chemical Engineering Research and Design 92 (2014) 2782-2791.
 • A. Yarahmadi, S. Sharifnia, “Dye photosensitization of ZnO with metallophthalocyanines (Co, Ni and Cu) in photocatalytic conversion of greenhouse gases”, Dyes and Pigments 107 (2014) 140-145.
 • M. Torabi Merajin,  S. Sharifnia,  A. M. Mansouri, “Process modeling and optimization of simultaneous direct conversion of CO2 and CH4 greenhouse gas mixture over TiO2/webnet photocatalyst”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 45 (2014) 869-879.
 • F. Ahmadi, L. Zarrin, S. Sharifnia, S. N. Hosseini, “Analyzed and proposed mechanism of photocatalytic degradation of Furfural at TiO2 nano-particles by HPLC-UVand LC-Mass Methods”, Journal of Liquid Chromatography Related Technologies 37 (2014) 1750-1762.
 • Y. Shavisi, S.  Sharifnia, S.N.  Hosseini, M.A.  Khadivi, “Application of TiO2/perlite photocatalysis for degradation of ammonia in wastewater”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20 (2014) 278-283.
 • Y. Shavisi, S.  Sharifnia, M. Zendehzaban, M. Lobabi Mirghavami, S. Kakehazar, “Application of solar light for degradation of ammonia in petrochemical wastewater by a floating TiO2/LECA photocatalyst”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20 (2014) 2806-2813.
 • M. Gohari, S.N. Hosseini, S. Sharifnia, M. Khatami, “Enhancement of metal ion adsorption capacity of Saccharomyces Cerevisiae’s cells by using disruption    method”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 44 (2013) 637-645.
 • N. Yazdanpour, S. Sharifnia, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases (CO2 and CH4) using copper phthalocyanine modified TiO2”, Solar Energy Materials & Solar Cells 118 (2013) 1-8.
 • M. Zendehzaban, S. Sharifnia, S.N. Hosseini, “Photocatalytic degradation of ammonia by light expanded clay aggregate (LECA)-coating of TiO2 nanoparticles”, Korean Journal of Chemical Engineering, 30(3) (2013) 574-579.
 • G. Mahmodi, S. Sharifnia, F. Rahimpour, S.N. Hosseini, “Photocatalytic conversion of CO2 and CH4 using ZnO coated mesh: Effect of operational parameters and optimization”, Solar Energy Materials & Solar Cells 111(2013) 31-40.
 • G. Mahmodi, S. Sharifnia, M. Madani, V. Vatanpour, “Photoreduction of carbon dioxide in the presence of H2, H2O and CH4 over TiO2 and ZnO photocatalysts”, Solar Energy 97 (2013) 186-194.
 • M. Torabi Merajin,  S. Sharifnia,  S.N. Hosseini, N. Yazdanpour, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases (CO2 and  CH4) to   high  value  products  using  TiO2 nanoparticles  supported    on  stainless  steel   webnet”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 44 (2013) 239-246.
 • R. Sabori, S. Sharifnia, M.E. Aalami-Aleagha, M.R. Panahi, “Promotion of metallic catalysts by metal oxide powders in partial oxidation of methane”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 43 (2012) 153-158.
 • S.R. Shabanian, M. Rahimi, A. Amiri, S. Sharifnia, A.A. Alsairafi, “Computational fluid dynamics modeling of hydrogen production in an autothermal reactor: Effect of different thermal conditions”, Korean Journal of Chemical Engineering 29(11) (2012) 1531-1540.
 • K. Pourreza, S. Sharifnia, M. Khatamian, B. Rezaei, “Effect of cation exchange on the performance of Clinoptilolite mineral in the ethanol dewatering process”, Adsorption Science & Technology, 29(9) (2011) 860-870.
 • N. Keshavarz Jafarzadeh, S. Sharifnia, S. N. Hosseini, F. Rahimpour, “Statistical optimization of process conditions for photocatalytic degradation of Phenol with immobilization of nano TiO2 on perlite granules”, Korean Journal of Chemical Engineering 28(2) (2011) 531-538.
 • G.R. Moradi, M. Rahmanzadeh, S. Sharifnia, “Kinetic investigation of CO2 reformig of CH4 over La-Ni based perovskite”, Chemical Engineering Journal 162 (2010) 787-791.
 • S. Kamalifar, S. Sharifnia, M.E. Aalami-Aleagha, M.R. Panahi, “Preparation and characterization of metallic catalyst using wire arc spraying and its application in partial oxidation of methane”, Catalysis Communications 11 (2010) 689-693.
 • S. Sharifnia, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, “Improve of C11+ Hydrocarbon Product Selectivity by Hydrogen Distribution in Fischer-Tropsch Synthesis", International Journal of Chemical Reactor Engineering16 (2008) A83.
 • A. Tavassoli, A. Karimi, K. Sadaghiani-Zadeh, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, S. Sharifnia, “Integrated Process and Apparatus for Producing Liquid Fuels”, US and EU patents, US-7226954-B2, EU-1642878-B1 (2007).
 • S. Sharifnia, Y. Mortazavi, A. Khodadadi, “Enhancement of Distillate Selectivity in Fischer-Tropsch Synthesis on a Co/SiO2 Catalyst by Hydrogen Distribution along a Fixed-Bed Reactor”, Fuel Processing Technology, 86 (2005).

 

 

Conferences:

 • Z. Karami, S. Sharifnia, “Iron modified Ni/γ-Al2O3 catalysts for partial oxidation of methane”, The 13th National congress of chem. Eng. of Iran, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 • Z. Karami, S. Sharifnia, “The Effect of External Magnetic Field on Performance of Ni/ γ-Al2O3 catalyst in Catalytic Partial Oxidation of Methane”, The 13th National congress of chem. Eng. of Iran, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 • M. Torabi Merajin, S. Sharifnia, S.N. Hosseine, N. Shahabadi, “Photocatalytic conversion of greenhouse gases (CO2 and CH4) to high value products using TiO2 nano particles supported on mesh”, The 13th National congress of chem. Eng. of Iran, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 • M. Zendehzaban, S. Sharifnia, S.N. Hosseine, “Photocatalytic degradation of ammonia by coated TiO2 nano particles on Leca in a wastewater”, The 13th National congress of chem. Eng. of Iran, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 • K. Pourreza, S. Sharifnia, “Using of Conductivity Method for Trace Water Determination in Dehydration of Ethanol by Absorbent Zeolite 3A”, IIZC, Tehran, Iran, 2010.
 • M. Zendehzaban, S. Sharifnia, “Immobilization of TiO2 on Lica particles for photocatalytic degradation of ammonia in wastewater”, The 2nd conf. on Fuel, Energy and Environment, Kermanshah, Iran (2010).
 • T. Kiani, G.R. Moradi, S. Sharifnia, “Kinetic study of the catalytic partial oxidation of methane to synthesis gas over LaNiO3 catalyst”, The 6th IChEC, Kish Island, Iran (2009).
 • R. Sabori, S. Sharifnia, “Promoted Wire Arc Spray catalysts by TiO2 in partial oxidation of methane reaction”, The 6th IChEC, Kish Island, Iran (2009).
 • N. Keshavarz Jafarzadeh, N. Porjafari, S. Sharifnia, S. N. Hosseini, F. Askari, “Hybrid optimization of photo catalytic oxidation over nano-catalyst TiO2/perlit using artificial neural network and genetic algorithm”, The 6th IChEC, Kish Island, Iran (2009).
 • N. K. Jafarzadeh, N. Porjafari, S. Sharifnia, S. N. Hosseini, F. Rahimpour, “Optimization of photo catalytic oxidation by using of artificial neural network and genetic algorithm”, WCCE8, Montreal, Canada (2009).
 • R. Farvardin, S. Sharifnia, “Magneto-modified Ni Catalyst for Catalytic Partial Oxidation of Methane”, International catalysis conference (ICC), Tehran, Iran, 2008.
 • N. Keshavarz, S. Sharifnia, S.N. Hosseini, F. Rahimpor, “Statistical Optimization of Process Conditions for Photocatalytic Degradation of Phenol with Immobilization of TiO2 on Perlite Granules”, International catalysis conference (ICC), Tehran, Iran, 2008.
 • S. Kamalifar, R. Farvardin, M.E. Alami Alagha, M.R. Panahi, S. Sharifnia, “A novel partial oxidation of methane catalyst synthesized by wire arc spraying technique”, The 14th ICC, Seoul, Korea, 2008.
 • T. Kiani, S. Sharifnia, G.R. Moradi, “Investigation of various calcination methods on the performance of Ni/γ-Al2O3 in catalytic partial oxidation of methane”, The 12th National congress of chem. Eng. of Iran, Sahand Univ., Tabriz, Iran, 2008.
 • S. Kamalifar, S. Sharifnia, “Performance compare of metal and alumina supported Nickel catalysts in partial oxidation of methane to syngas”, The 12th National congress of chem. Eng. of Iran, Sahand Univ., Tabriz, Iran, 2008.
 • S. Sharifnia, Y. Mortazavi, A. Khodadadi, “Enhancment of C5+ Selectivity in Fischer-Tropsch Synthesis on a Co/SiO2 Catalyst by Feeding Distribution Strategy”, Proceedings of the International conference on Science and Technology: Applications in Industry and Education (ICSTIE06), Penang, Malaysia, 2006.
 • S. Sharifnia, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, A. E. Nelson, Y. Maham, “The influence of ruthenium as a promoter on the surface structure and performance of Co/Al2O3 Fischer-Tropsch catalysts”, 55th International Congress on Chem. Eng., Toronto, Canada, 2005.
 • S. Sharifnia, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, "Distributed hydrogen effect on performance of Co/SiO2 catalyst in Fischer-Tropsch Reaction”, The 13th ICC, Paris, France, 2004.
 • S. Sharifnia, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, I. Nazzari, "Effect of feeding strategy on the performance of Fischer-Tropsch Synthesis”, The 16th International Congress of Chem. Process Eng., Prague, Czech Republic, 2004.
 • R. Gheitanchia, A. Khodadadib, Y. Mortazavib, S. Sharifnia, M. Taghizadeh, “Effects of ceria loading and pre-calcination temperature on performance of Co-CeO2/g-Al2O3 catalysts for Fischer-Tropsch synthesis”, The 13th ICC, Paris, France, 2004.
 • S. Sharifnia, A. Khodadadi, Y. Mortazavi, R. gheitanchi, "Distributed hydrogen effect on enhancement of distillate of Fischer-Tropsch Synthesis on Co/SiO2 catalyst in a fixed-bed reactor", 8th National congress of chem. Eng. of Iran, Univ. of Mashhad, Mashhad, Iran, 2003.
 • N. Bayati, S. Sharifnia, A. Khodadadi, "Preparation and characterization cobalt catalyst on g-Al2O3 supports", The 7th National congress of chemical Engineering of Iran, Univ. of Tehran, Tehran, Iran, 2002.
 • S. Sharifnia, M. Sader-Ameli, "Modeling and simulation of transfer line heat-exchanger in olefin plants", The 2nd National congress of chemical Engineering of Iran, Univ. of Tarbiat-Modares, Tehran, Iran, 1996.

 

 

 • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 نامشخص 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث منتخب 1416278 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث منتخب 1416278 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1