اعضای هیات علمی

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 نامشخص 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث منتخب 1416278 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث منتخب 1416278 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1