اعضای هیات علمی

شهرام کریمی

change-logo

شهرام کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک قدرت 1 1412500 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تاسیسات الکتریکی 1412458 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 02 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت 1412618 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طرح خطوط هوایی انتقال و پروژه 1412594 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کنترل توان راکتیو 1412609 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1