اعضای هیات علمی

سعید مرادی

سعید مرادی

سعید مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی فنی 1424141 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 1 1424160 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مدیریت پروژه 1424159 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 3 1424123 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
متره و برآورد 1424139 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1