اعضای هیات علمی

سعید اویسی

سعید اویسی

سعید اویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مهندسی نفت 1416307 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آنالیز اکسرژی فرآیندهای شیمیایی 1416340 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
بهینه سازی 1416279 3 01 نامشخص 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 1416350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مهندسی نفت 1416307 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
بهینه سازی 1416279 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1