اعضای هیات علمی

صادق کولیوندی

صادق کولیوندی

صادق کولیوندی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه مصالح و ساخت 1424039 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه مصالح و ساخت 1424039 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
مقدمات طراحی معماری 2 1424047 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آشنایی با معماری معاصر 1424133 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی معماری 1 1424121 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 1424028 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1