اعضای هیات علمی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مایکروویو1 1412530 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 04 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 1412044 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آشنایی با مهندسی برق 1412544 1 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ریز موج 2 1412637 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
روش های عددی در الکترو مغناطیس 1412635 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 1412018 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 1412018 1 02 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 1412018 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه برق 1412018 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1