اعضای هیات علمی

ثمین روانشادی

ثمین روانشادی

ثمین روانشادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ابزار دقیق بیو مدیکال( بیواینسترومنت) 1412550 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اولتراسوند و کاربردبردهای آن در مهندسی پزشکی 1412604 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فیلتر و سنتز مدار 1412456 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 1412433 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 1412433 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدل سازی سیستمهای بیولوژیکی 1412542 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1