اعضای هیات علمی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک پیشرفته مواد 1418264 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد 1418308 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه