اعضای هیات علمی

رضا کیهانی

change-logo

رضا کیهانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 1412502 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انرژی های نو 1412482 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی برق 1412033 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1