اعضای هیات علمی

رضا بختیاری

رضا بختیاری

رضا بختیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول شکل دهی مواد 1 1426081 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 1426008 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 1426008 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 1426008 1 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
خواص مکانیکی مواد 2 1426017 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (13:30 - 17:00) ترم اول 1396
خواص مکانیکی مواد 2 1426063 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 17:00) ترم اول 1396
شکل دادن فلزات 1 1426015 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی سطح پیشرفته 1418276 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 12:00) ترم اول 1396
بلورشناسی و آزمایشگاه 1426056 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد 1 1426007 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شکل دادن فلزات 1 1426015 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مطالب ویژه 1418273 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1