اعضای هیات علمی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
فرآیند ریسندگی 1428008 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی استراتژیک 1422198 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تکنیک بافت 1428010 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
علم الیاف 1428003 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1