اعضای هیات علمی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1416090 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سامانه های پلیمیری 1416335 3 01 نامشخص 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
خوردگی 1416124 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1416334 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مقدمه ای بر رنولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمر 1416034 3 01 نامشخص 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1416107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سامانه های پلیمیری 1416335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مقدمه ای بر رنولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمر 1416034 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1