اعضای هیات علمی

پگاه زرجام

change-logo

پگاه زرجام    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پردازش سیگنالهای دیجیتال 1412468 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی برق 1412033 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی برق 1412033 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های تصویر گر پزشکی 1412589 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آز پردازش سیگنال های دیجیتال 1412372 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آز پردازش سیگنال های دیجیتال 1412372 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی برق 1412033 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیستم های تصویر گر پزشکی 1412589 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1