اعضای هیات علمی

محمد مرادی

change-logo

محمد مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی حالات گذرادر سیستمهای قدرت 1412508 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عایقها و فشار قوی 1412477 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طرح پست های فشار قوی و پروژه 1412595 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فناوری عایقها و فشار قوی 1412615 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1