اعضای هیات علمی

میترا جوان

میترا جوان

میترا جوان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه یک واحدی مهندسی آب و فاضلاب 1414344 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه 1414057 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
هیدرولیک پیشرفته (مهندسی آب) 1414184 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی 1414056 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1 1414162 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدلهای آشفتگی 1414318 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
هیدرولیک 1414054 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1