اعضای هیات علمی

محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدل سازی رفتار خاک 1414330 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک خاک 1414050 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش اجزای محدود(خاک) 1414205 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
زمین شناسی مهندسی 1414032 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی ژئوتکنیک- پایداری شیب 1414183 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مکانیک خاک 2 1414100 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1