اعضای هیات علمی

مجید رستمی قلعه لانی

مجید رستمی قلعه لانی

مجید رستمی قلعه لانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با معماری اسلامی 1424129 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
بیان معماری 1 1424041 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 2 1424122 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
درک و بیان محیط 1424040 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 5 1424125 5 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1